Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos: 2020. október. 3.

A SZELFI VILÁG Kft. (4024 Debrecen Rákóczi utca 49., a továbbiakban adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. A SZELFI VILÁG Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.selfietime.hu/adatvedelem címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A jelen tájékoztató és annak mindenkori módosításai a www.selfietime.hu webcímen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Felhívjuk a Szelfi Világ Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A Társaság adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében

Az Adatkezelő adatai:

 Amennyiben megkeresné Társaságunkat, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 4024 Debrecen Rákóczi utca 49. vagy az info@selfietime.hu  e-mail címre. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Cégnév: SZELFI VILÁG Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4024 Debrecen Rákóczi utca 49.

Cégjegyzékszám: 09-09-031817

Adószám: 27986073-2-09

Weblap: www.selfietime.hu

Telefon: +36 30 0167960

E-mail: info@selfietime.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatfeldolgozás: adatfeldolgozás a bérszámfejtés, könyvelés, könyvvizsgálat és a foglalkozás-egészségügyi alapellátás vonatkozásában történik.

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó hatályos jogszabályokkal összhangban:

 1. a társaság főtevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 1. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 1. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 1. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 1. belső adminisztráció megkönnyíté

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont;
 1. kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság;
 1. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok;
 1. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont;
 1. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik;
 1. Online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama

 1. A számlákat jogi kötelezettség miatt minimum 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 8 év.
 1. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
 1. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállásának megszűnését követő maximum 1 év.
 1. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

 1. tájékoztatáshoz való jog: Az adatkezelő GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva elérhetővé teszi;
 1. hozzáférési jog (adatkezelés megismerése);
 1. helyesbítési jog, amennyiben az érintett által megadott adat hibás vagy elavult;
 1. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 1. az adatkezelés korlátozásához való jog;
 1. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 1. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 1. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
 1. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

COOKIE Szabályzat

Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
 • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
 • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

Társaság honlapján alkalmazott sütik:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

woocommerce_cart_hash: A kosár adatainak, tartalmának változásait tartalmazza. A böngésző bezárásáig tárolja az adatokat.

woocommerce_items_in_cart: A kosár adatainak, tartalmának változásait tartalmazza. A böngésző bezárásáig tárolja az adatokat.

wp_woocommerce_session_{HASH}: Minden vásárlóról egyedi kódot tartalmaz, amely alapján a rendszer tudja, hol találja a kosár adatait az adatbázisban.     A böngésző bezárásáig tárolja az adatokat.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

 1. Hozzájárulást igénylő sütik:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 1. Használatot elősegítő sütik:

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

 1. Teljesítményt biztosító sütik:

Google Analytics sütik – erről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Google AdWords sütik – erről itt tájékozódhat:

https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

Köszönjük, hogy végig olvastad tájékoztatónkat!